Regulamin Pola namiotowego

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO

Im. Małej św. Teresy od Dz. Jezus

na rok 2022

Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych  z pobytem  jest właściciel, tel. 508 726 111

 

Regulamin Pola Namiotowego

 1. Doba na polu namiotowym rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy się o godz. 12:00
 2. Pole namiotowe zamykane jest o godzinie 23:00, a otwierane o godzinie 7:00.
 3. Podstawą do rejestracji jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 4. Opłatę za pobyt należy uiścić z góry.
 5. Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie ADAMO Adam Pobłocki (dalej: Pole namiotowe). Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Gajowa4, 87-320 Górzno
• przez e-mail: kontakt@podnamiot.cba.pl
• telefonicznie: 508 726 111

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez  odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i  podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek  dotyczący danych osobowych o:
• sprostowanie / poprawienie danych osobowych
(art. 16 RODO);
• usunięcia danych (art. 17 RODO);
• ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
• dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Pole namiotowe danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
• przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością zrealizowania usługi.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Pole namiotowe, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE

 1. Osoby niezarejestrowane (odwiedzające) mogą przebywać na Polu Namiotowym w godzinach od 8:00 do 22:00 po wcześniejszym poinformowaniu właściciela pola i uiszczeniu opłaty.Osoby odwiedzające proszone są o pozostawienie auta poza terenem pola namiotowego ( w przypadku wjazdu pobierana będzie opłata jak w cenniku) 
 2. Właściciel pola może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 3. Organizacja ogniska wyłącznie w miejscu wyznaczonym, po wcześniejszym zgłoszeniu i wskazaniu osoby odpowiedzialnej za jego ugaszenie.
 4. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Pola pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 5. Gość Pola namiotowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pola, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 6. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, właściciel Pola może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia i do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pola.
 7. Na Polu obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 7:00 rano. Zakaz wjazdu na teren Pola po godzinie 23:00.
 8. Zachowanie gości i osób korzystających z usług pola namiotowego nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości (zakaz głośnego słuchania muzyki) Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 9. Na polu namiotowym akceptuje się obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie pola za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posiadania aktualnego dokumentu szczepienia przeciw wściekliźnie oraz trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez pupila na terenie pola.
 10. W trosce o środowisko na terenie pola obowiązuje segregacja odpadów, w przypadku braku segregacji naliczana będzie dodatkowa opłata od osoby
 11. Goście pola namiotowego mogą:
 • korzystać z wyposażenia pola lecz zobowiązani są do dbania o nie i przy wyjeździe do odstawienia na swoje miejsce.
 • wędkować na stawie wyznaczonym przez właściciela
 • Parkować samochód bezpośrednio przy namiocie (ZABRANIA SIĘ JAZDY AUTEM PO TERENIE POLA NAMIOTOWEGO !!!)