Regulamin Pola namiotowego

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO

Im. Małej św. Teresy od Dz. Jezus

na rok 2020

Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych  z pobytem  jest właściciel, tel. 508 726 111

 

Wytyczne w czasie epidemii COVID-19

 Przyjazd oraz pobyt w ramach jednego stanowiska jedynie członków społeczności domowej – rodziny lub osoby wspólnie zamieszkujące.

 1. Rejestracja obejmuje wszystkich turystów Pola namiotowego oraz wszystkie osoby odwiedzające (podczas rejestracji wywiad na temat stanu zdrowia, osoby z oznakami infekcji nie zostaną wpuszczone na teren obiektu)
 2. Liczba osób mogących jednocześnie przebywać na terenie Pola Namiotowego wynosi 120
 3. Obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do kuchni, sanitariatów, obiektów wspólnego użytkowania w miejscach tych dostępny jest płyn do dezynfekcji oraz instrukcja.
 4. Obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie obiektów zamkniętych(w przypadku osób spoza społeczności domowej)
 1. Możliwa organizacja ogniska przy zachowaniu dystansu min 2m (nie dotyczy członków społeczności domowej)
 2. Poza własnym stanowiskiem obozowania obowiązują zasady dotyczące odległości i zachowania w miejscu ogólnodostępnym w czasie epidemii.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych COVID-19 obowiązek poinformowania właściciela oraz przejścia na obszar wyznaczony do izolacji. Numery telefonów do stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych są dostępne w gablocie przy wejściu na teren pola.
 4. Naruszenie regulaminu oraz zasad zachowania higieny, a także ogólnych zasad panujących w czasie trwania epidemii, skutkować będzie koniecznością opuszczenia pola namiotowego (brak zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt)

 

Wytyczne dotyczące funkcjonowania campingów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Polską Federacją Campingu i Caravaningu. Dostępne pod adresem  

https://www.gov.pl/web/rozwoj/campingi

Regulamin Pola Namiotowego

 1. Doba na polu namiotowym rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy się o godz. 12:00
 2. Pole namiotowe zamykane jest o godzinie 23:00, a otwierane o godzinie 7:00.
 3. Podstawą do rejestracji jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 4. Opłatę za pobyt należy uiścić z góry.
 5. Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie ADAMO Adam Pobłocki (dalej: Pole namiotowe). Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Gajowa4, 87-320 Górzno
• przez e-mail: kontakt@podnamiot.cba.pl
• telefonicznie: 508 726 111

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez  odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i  podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek  dotyczący danych osobowych o:
• sprostowanie / poprawienie danych osobowych
(art. 16 RODO);
• usunięcia danych (art. 17 RODO);
• ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
• dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Pole namiotowe danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
• przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością zrealizowania usługi.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Pole namiotowe, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE

 1. Osoby niezarejestrowane mogą przebywać na Polu Namiotowym w godzinach od 8:00 do 22:00 po wcześniejszym uiszczeniu opłaty, auto osoby niezameldowanej należy pozostawić poza terenem pola namiotowego! (w czasie epidemii obowiązek rejestracji każdej osoby)
 2. Właściciel pola może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 3. Organizacja ogniska wyłącznie w miejscu wyznaczonym, po wcześniejszym zgłoszeniu i wskazaniu osoby odpowiedzialnej za jego ugaszenie.
 4. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Pola pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 5. Gość Pola namiotowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pola, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 6. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, właściciel Pola może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia i do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pola.
 7. Na Polu obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 7:00 rano. Zakaz wjazdu na teren Pola po godzinie 23:00.
 8. Zachowanie gości i osób korzystających z usług pola namiotowego nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 9. Na polu namiotowym akceptuje się obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie pola za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie pola.
 10. W trosce o środowisko na terenie pola obowiązuje segregacja śmieci, w przypadku braku segregacji naliczana będzie dodatkowa opłata od pojemnika
 11. Goście pola namiotowego mogą:
 • korzystać z wyposażenia pola lecz zobowiązani są do dbania o nie i przy wyjeździe do odstawienia na swoje miejsce.
 • wędkować na stawie wyznaczonym przez właściciela
 • Parkować samochód bezpośrednio przy namiocie (ZABRANIA SIĘ JAZDY AUTEM PO TERENIE POLA NAMIOTOWEGO !!!)