Wytyczne w czasie epidemii COVID-19

Wytyczne w czasie epidemii COVID-19

  1. Rejestracja obejmuje wszystkich turystów Pola namiotowego oraz wszystkie osoby odwiedzające (podczas rejestracji wywiad na temat stanu zdrowia, osoby z oznakami infekcji nie zostaną wpuszczone na teren obiektu)
  2. Przyjazd oraz pobyt w ramach jednego stanowiska jedynie członków społeczności domowej – rodziny lub osoby wspólnie zamieszkujące.
  3. Liczba osób mogących jednocześnie przebywać na terenie Pola Namiotowego wynosi 120
  4. Obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do kuchni, sanitariatów, obiektów wspólnego użytkowania w miejscach tych dostępny jest płyn do dezynfekcji oraz instrukcja.
  5. Obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie obiektów zamkniętych(w przypadku osób spoza społeczności domowej)
  1. Możliwa organizacja ogniska przy zachowaniu dystansu min 2m (nie dotyczy członków społeczności domowej)
  2. Poza własnym stanowiskiem obozowania obowiązują zasady dotyczące odległości i zachowania w miejscu ogólnodostępnym w czasie epidemii.
  3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych COVID-19 obowiązek poinformowania właściciela oraz przejścia na obszar wyznaczony do izolacji. Numery telefonów do stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych są dostępne w gablocie przy wejściu na teren pola.
  4. Naruszenie regulaminu oraz zasad zachowania higieny, a także ogólnych zasad panujących w czasie trwania epidemii, skutkować będzie koniecznością opuszczenia pola namiotowego (brak zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt)

Wytyczne dotyczące funkcjonowania campingów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Polską Federacją Campingu i Caravaningu. Dostępne pod adresem  

https://www.gov.pl/web/rozwoj/campingi